Všeobecné obchodní podmínky

Akce se rezervují plnou platbou na účet, po zadání rezervace je potřeba platbu uhradit do 24 hodin, jinak je rezervace stornována a uvolněna jiným zájemcům. V posledních třech dnech se lhůta zkracuje na 12 h, v případě potřeby i kratší.

. Platba je závazná. V případě, že dojde k závažnému důvodu: onemocnění, přesun směny v práci, máte nárok na změnu termínu, případně si vybrat jinou akci s případným doplatkem rozdílu ceny. (mám právo žádat o potvrzení těchto skutečností).  Termín musí být využit v následujících dvou měsících od termínu akce, jinak propadá. Výjimky jsou možné pouze po dohodě se mnou. Změna termínu může být provedena maximálně 48 předem před začátkem akce, poté již vstupné propadá.

Akce se rezervují nejpozději den předem do půlnoci, pokud je místo. V den prohlídky se již rezervace nepřijímají. Pokud  dojde k zrušení termínu z mé strany, můžete si vybrat mezi přesunem termínu a vrácením peněz. 

Během akce je potřeba respektovat další klienty a požadavky partnerů, při porušení se již nebudete moci zúčastnit žádné další akce.

Nepřízeň počasí není důvodem k přesunu termínu, pokud se nejedná o výrazně nepříznivé klimatické podmínky.  K přesunu termínu z důvodu počasí může dojít pouze po vzájemné dohodě a nejpozději 24 hodin před akcí, kdy už je známá předpověď na následující den. Jedná se o: bouřku, vítr o síle minimálně 12 metrů za sekundu, déšť  minimálně 12 mm/hod.  Toto pravidlo se netýká se návštěv podzemních prostor a interiérů. 

Informace o GDPR: Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR)


Cestovní agentura je správcem osobních údajů, což znamená, že provádí shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů dle nařízení EP a rady EU č. 679/2016.
Osobní údaje zákazníků zpracováváme zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány a to způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou.

Zpracováváme zpravidla tyto kategorie osobních údajů:

identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo a platnost cestovních dokladů, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa

kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa

další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o zdravotním stavu (zdravotní hendicap…), údaje o objednaných službách

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, ze zákonných důvodů nebo z našeho oprávněného zájmu.

Jde o zpracování údajů:

- pro účely plnění smluvního vztahu

- pro účely plnění našich zákonných povinností

Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše údaje předáváme dalším subjektům, se kterými byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů za účelem plnění smluvního vztahu nebo z plnění zákonných povinností.

Osobní údaje získáváme při poptávce či sepsání smlouvy o zájezdu, při telefonické a elektronické komunikaci či v rámci návštěvy v cestovní agentuře.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte:

- právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme,

- právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,

- právo na výmaz vašich osobních údajů